Dep. i Financë-Kontabilitet – UBT

 

Prof. Dr. Flutura Kalemi

Përgjegjese e Departamentit të Financë-Kontabilitetit

Është diplomuar për kontabilitet në  Institutin e Lartë të Bujqësisë (sot UBT) në vitin 1978. Ka punuar 5 vjet si shefe e kontabilitetit dhe në vitin 1983 fillon punë si asistente pedagoge. Gjatë këtyre viteve ka punuar për kualifikimin e saj dhe mban titullin “Profesor” që nga viti 2007.

Ka qenë anëtare e Senatit të UBT-së dhe kryetare e grup-lëndëve të kontabilitetit. Ka qenë anëtare e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit (KKK) nga viti 2005 dhe aktualisht nënkryetare e tij, si dhe nënkryetare e shoqatës së kontabilistëve në Shqipëri e Kosovë.

Ka botuar mbi 50 artikuj brenda e jashtë vendit, pjesëmarrëse në shumë konferenca shkencore, kryesisht jashtë vendit, dhe ka ofruar e ofron ekspertizë në projekte të fushës kontabël. Si lektore jep mësim në modulet: Kontabilitet Financiar, Kontabilitet i Avancuar.

DEP._DIPLOMAT & PROFILET SIPAS CIKLEVE TE STUDIMIT

 

DEPARTAMENTI “FINANCË KONTABILITET”

       I.            GRUPI MËSIMOR KËRKIMOR I FINANCËS

1.      Prof. Dr. Drini Salko (Drejtues i grupit mësimor kërkimor)

2.      Prof. Dr Magdalena Bregasi

3.      Prof. Assoc. Dori Risilia

4.      Prof. Assoc. Skender Uku

5.      Dr. Fiqiri  Baholli

6.      Dr. Elona  Fejzaj

7.      Dr. Elton  Guberaj

8.      Dr. Elvina  Merkaj

9.      MSc. Gerta  Gogo

10.  MSc. Gentjan  Çera

    II.            GRUPI MËSIMOR KËRKIMOR I KONTABILITETIT

 

1.      Prof. Dr. Hidajet  Shehu (Drejtues i grupit mësimor kërkimor)

2.      Prof. Dr. Flutura  Kalemi

3.      Prof. Dr. Agim  Binaj

4.      Prof.Assoc. Albana  Jupe

5.      Dr. Albana Gjoni

6.      Dr. Aurora  Hoxha

FUSHAT PRIORITARE TE KËRKIMIT

 

Konsideruar perberjen e GMK, kërkimi shkencor ne departament përbën një drejtim të rëndësishëm të veprimtarisë së stafit akademik në. Theksojmë se kërkimi shkencor eshte i fokusuar në fushat prioritare të kërkimit si më poshtë

 • Strategjitë e menaxhimit të inputeve dhe outputeve në bujqësi.
 • Strategjitë dhe politikat e financimit të sipërmarrjeve private në dobi të zhvillimit të qëndrueshëm të tyre.

 

Diploma në“Finance Kontabilitet”

 

Studenteve te diplomuar ne departamentin tone ju ofrohen nje sere aftesise dhe kompetencash profesionale. Me konkretisht sipas fushave te diplomimit:

 

 • Financë.
 • Financat Rurale
 • Menaxhim financiar.
 • Kontabilitetit.
 • Kontabilitet Bujqesor.
 • Administrim i ndërmarrjeve te agroindustrise.
 • Auditim.
 • Analizë financiare.
 • Menaxhim i institucioneve financiare.
 • Menaxhim i burimeve prodhuese ne ndermarrje.
 • Analizë kosto.
 • Analizë & menaxhim rrisku etj.

 

ALTERNATIVAT TË PUNËSIMIT TË STUDENTËVE

 

Llojshmëria e diplomave që ofron FEA, si dhe kërkesat specifike të tregut të punës krijojnë mundësi që të diplomuarit në këtë Fakultet, ndër teë tjera, mund të punojnë (por nuk kufizohen) në:

 

 • Në Ministri & Institucione të tjera Qendrore.
 • Në Institucionet Kërkimore Shkencore.
 • Në Sistemin Bankar.
 • Në Sistemin e Tatim –Taksave.
 • Në Sektorin e Financë-Kontabilitet të sipërmarrjeve Private.
 • Në Institucione të tjera Financiare.
 • Në Agjencitë e Zhvillimit Rural.
 • Në Shoqëritë e Auditit
 • Në Shoqëritë e Sigurimit
 • Në Drejtoritë e Bujqësisë në Qarqe.
 • Në Shërbimin Statistikor.
 • Në Ferma & Shoqatat e Fermerëve.
 • Në të gjitha nivelet e Pushtetit Lokal.

·         Në Arsim (të gjitha nivelet).

 • Në ndërmarrjet e prodhimit & shpërndarjes së outputeve.
 • Në ndërmarrjet e prodhimit & shpërndarjes së inputeve.
 • Në ndërmarrjet e përpunimit të ushqimeve për blegtorinë.
 • Në industritë e përpunimit të produkteve me origjinë bimore & shtazore.
 • Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit.
 • Në Shërbim Këshillimor (të gjitha nivelet).
 • Në Administratat e Komunave, Qarqeve & Prefekturave.
 • Në Ndërmarrje & Subjekte Private etj.

Lajmerime

Projekte