FEA_DEKANATII FAKULTETIT

Përmë shumë informacion, kontaktoni:

1. Prof. assoc. Maksim MEÇO –Dekan:

Mobil: 0686022106 e_mail:       mmeco@ubt.edu.al

2. Prof. assoc. Ina PAGRIA – Zv. Dekane:

Mobil: 068 202 0955, e_mail:    ipagria@ubt.edu.al

3. Prof. assoc. Dori RISILIA – Zv. Dekan:

Mobil: 068 401 8793, e_mail:    drisilia@ubt.edu.al

4. Prof. assoc. Eda DECI (LUGA) – Zv. Dekan:

Mobil: 068 403 0624, e_mail:    eluga@ubt.edu.al

5. Prof. Dr. Natasha HODAJ, Pergj. Dep. Ek. Politikave te Zhv. Rural

Mobil: 068 202 2716, e_mail:    nhodaj@ubt.edu.al

6. Prof. assoc. Ilir KAPAJPergj. Dep. Drejtim Agrobiznesi

Mobil: 068 401 3722, e_mail:    ikapaj@ubt.edu.al

7. Prof. Dr. Flutura KALEMI-Pergj. Dep. Finance Kontabilitet

Mobil: 068 401 8659, e_mail:    fkalemi@ubt.edu.al

8. Prof. assoc. Majlinda BELEGUPergj. Dep. Mathematike & Informatike

Mobil:  068 407 7438, e_mail:   mbelegu@ubt.edu.al

9. Prof. assoc. Edmond KADIUPergj. Dep. Menaxhim i Turizmit Rural

Mobil: 069 667 0072, e_mail:    ekadiu@ubt.edu.al

10.  MSc. Nuri BELI – Kancelar

Mobil: 0682054371, e_mail:      nbeli@ubt.edu.al

11.  Nertila FILIPI – Sekretare

Mobil:                         e_mail:      nfilipi@ubt.edu.al

12.  Fatbardha ISMAILI – Pergj. i Zyres se Karrieres

Mobil: 0684057798, e_mail:      bismailaj@ubt.edu.al