Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit (DAP) është Departamenti më i ri i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM), i krijuar me me Vendimin Nr. 20 datë 15/07/2013 të Rektorit dhe miratimin e Senatit Akademik të UBT. Por, diploma “Inxhinier Agrar” me profil “Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi” është ofruar që nga viti akademik 2001-2002 nga Departamenti i Prodhimit Shtazor, fillimisht si diplomë e integruar e nivelit të dytë, dhe më pas si Diplomë e Ciklit të Parë (Bachelor) dhe e Ciklit të Dytë (Master Shkencor) të Studimeve.

Gjatë viteve të ofrimit të kësaj diplome, numri i të diplomuarve në fushën e akuakulturës dhe peshkimit është rritur. Rritja e interesit për të ndjekur këtë drejtim studimi është nxitur kryesisht nga zhvillimi i shpejtë i sektorit të peshkimit dhe veçanërisht atij të akuakulturës, i cili duke ndjekur edhe tendencën botërore, është sektori i agrobiznesit me zhvillimin më të shpejtë në Shqipëri. Por, zhvillimit të shpejtë të sektorit dhe nevojës së tij për specialistë të kualifikuar, i është shtuar edhe detyrimi ligjor (neni 33, ligji nr. 103/2016 datë 20/10/2016 “Për Akuakulturën”) për punësimin në fermat e akuakulturës të punonjësve të kualifikuar në fushën e akuakulturës.

Programet e studimit që zhvillohen në Departamentin e Akuakulturës dhe Peshkimit  ofrojnë një kombinim të njohurive mbi akuakulturën dhe peshkimin, të cilat janë unike në Universitetet Shqipëtare. Këto programe i pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara nëpërmjet një qasjeje shumëdisiplinore me në fokus teknologjitë e përparuara për sigurimin e produkteve peshkore, cilësinë dhe sigurinë ushqimore, shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve ujore, si edhe menaxhimin e ndërmarrjeve të akuakulturës dhe peshkimit.

MISIONI DHE VIZIONI

Veprimtaria e Departametit të Akuakulturës dhe Peshkimit mbështetet në misionin dhe vizionin e tij.

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit ka për mision:

 • Formimin e specialistëve të akuakulturës dhe peshkimit të aftë për t’iu përgjigjur nevojave të tashme dhe të ardhme të industrisë së akuakulturës dhe peshkimit, industrive në mbështetje të tyre, dhe agjencive shtetërore, publike apo private me fokus në menaxhimin e burimeve ujore.
 • Kërkimin në fushën e teknologjive të përparuara të kultivimit të organizmave ujore dhe gjetjen e rrugëve më të mira që sigurojnë një peshkim efektiv dhe të qëndrueshëm.
 • Shërbimin këshillimor në fushën e akuakulturës dhe peshkimit.

 Vizioni i Departamentit të Akuakulturës dhe Peshkimit është, që nëpërmjet edukimit akademik, trajnimit profesional, kërkimit shkencor dhe shërbimeve këshillimore, të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të sektorit të akuakulturës e peshkimit.

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit synon të arrijë objektivat e meposhtëm:

 • Përmirësimi i vazhdueshëm i kurrikulave të studimeve dhe hapja e programeve të reja në përputhje me tendencat e zhvillimit të sektorit të akuakulturës dhe peshkimit dhe kërkesat e tregut të punës.
 • Krijimi i një mjedisi nxitës dhe inovativ në funksion të përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies, mësimnxënies dhe aktivitetit kërkimor sipas kërkesave të kohës dhe standardeve ndërkombëtare.
 • Fuqizimi i marrëdhënieve me institucione akademike dhe kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Transformimi i DAP-it në një qendër kombëtare të studimeve mbi detin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve detare, si dy nga komponentët kryesorë të Strategjisë për Zhvillimin Blu të Komisionit Europian (Blue Growth Strategy of European Commission).

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit përbëhet nga tre njësi kryesore:

 • Departamenti në kampusin universitar të UBT, ku zhvillohet pjesa më e madhe e kurseve teorike dhe praktike. Përveç auditorëve, në këtë njësi gjendet edhe Laboratori i Akuakulturës dhe ai Akuariologjisë dhe Hidrobiologjisë, të cilët janë në funksion kryesisht të mësimit, por edhe të aktivitetit kërkimor.
 • Laboratori i Akuakulturës dhe Peshkimit, në Durrës, në të cilin, për shkak të afërsisë me detin dhe mjetet lundruese, përpunohen dhe analizohen mostrat e ujit dhe të organizmave peshkorë. Laboratoret e kësaj njësie mirëpresin studentët për kryerjen e praktikave mësimore, puniveme të diplomave, si dhe stafin akademik e kërkimor për aktivitetin kërkimor.
 • Qendra Didaktike Kërkimore e Prodhimit të Rasateve të Peshkut, Tapizë, Fushë-Krujë. Kjo njësi shërben si për zhvillimin e praktikave mësimore të studentëve që studiojnë akuakulturë dhe peshkim, ashtu edhe për kërkim në fushën e riprodhimit të drejtuar të peshqve të ujërave të brendshëm dhe përmirësimit gjenetik të tyre. Në këtë njësi eksperimentohet gjithashtu me riprodhimin dhe kultivimin e peshqve dekorative të familjes së krapit. Kjo qendër prodhon në vit rreth njëqind mijë rasate peshqish të familjes së krapit, kryesisht krap, ballgjerë, amur, pëllëmbëz, të cilët janë të kërkuar nga fermerët e akuakulturës për kultivim dhe entet shtetërore apo private që administrojnë rezervuarët natyrorë dhe artificialë për peshkëzim.
 • Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit bashkëpunon me grupe kërkimore të UBT dhe universiteteve të tjera shqiptare e të huaja me të cilat ndan fusha të ngjashme kërkimi. Departamenti gjithashtu ka bashkëpunim me Drejtorinë e Peshkimit, MBZHRAU, Inspektoriatet Lokale të Peshkimit dhe Akuakulturës, Organizatat e Menaxhimit të Peshkimit, Organizatën e Akuakulturistëve Detare dhe me shumë fermerë të akuakulturës dhe ndërmarrje peshkimi e përpunimi të produkteve peshkore.